Privacy policy

FUJIFILM IMAGING PRODUCTS & SOLUTIONS B.V. respecteert de privacy van de bezoekers van haar website, in het bijzonder de rechten van bezoekers met betrekking tot de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens. Vanwege volledige transparantie met onze klanten hebben wij daarom een beleid geformuleerd en geïmplementeerd met betrekking tot deze verwerkingen zelf, het doel ervan alsook de mogelijkheden voor betrokkenen om hun de rechten zo goed mogelijk te kunnen uitoefenen.  

Voor alle aanvullende informatie over de bescherming van persoonsgegevens kunt u terecht op de website van de Autoriteit persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl.

Totdat u op de website het gebruik van cookies en andere tracking systems accepteert, plaatsen wij geen niet-geanonimiseerde analytische cookies en/of tracking cookies op uw computer, mobiele telefoon of tablet.

Met het voortzetten van het bezoek van deze website accepteert u de volgende gebruikersvoorwaarden.

De huidige op de website beschikbare versie van de privacy policy is de enige versie die van toepassing is zolang u de website bezoekt, totdat een nieuwe versie de huidige versie vervangt.

Artikel 1 - Wettelijke bepalingen

1. Website (hierna ook “De website”): www.instax.nl

2. Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens (Hierna ook: “De beheerder”): FUJIFILM IMAGING PRODUCTS & SOLUTIONS B.V. , gevestigd te Franseweg 65, 4651 GE Steenbergen , kvk-nummer: 20040567.

Artikel 2 - Toegang tot de website

De toegang tot de website en het gebruik is strikt persoonlijk. U zult deze website alsook de gegevens en informatie die daarop verstrekt worden niet gebruiken voor commerciële, politieke of publicitaire doeleinden, dan wel voor enige commerciële aanbiedingen en in het bijzonder niet gebruiken voor ongevraagde elektronische aanbiedingen.   

Artikel 3 - De content van de website

Alle merken, afbeeldingen, teksten, commentaren, illustraties, (animatie)plaatjes, videobeelden, geluiden, alsook alle technische applicaties die gebruikt kunnen worden om de website te laten functioneren en meer in het algemeen alle onderdelen die op deze site zijn gebruikt, zijn beschermd bij wet door intellectuele eigendomsrechten. Iedere reproductie, herhaling, gebruik of aanpassing, op welke wijze dan ook, van het geheel of slechts een onderdeel ervan, met inbegrip van de technische applicaties, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de verantwoordelijke, is ten strengste verboden. Indien de beheerder niet meteen actie onderneemt tegen enig inbreuk, kan dat niet worden opgevat als stilzwijgende toestemming dan wel het afzien van rechtsvervolging. 

Artikel 4 - Het beheer van de website

Voor het goede beheer van de website kan de beheerder op ieder moment: 

• de toegang aan een bepaalde categorie bezoekers schorsen, onderbreken of beperken tot de gehele of een gedeelte van de website

• alle informatie verwijderen die het functioneren van de website kan verstoren of in strijd is met nationale of internationale wetgeving of in strijd is met internet-etiquette

• de website tijdelijk niet beschikbaar hebben teneinde updates uit te kunnen voeren

Artikel 5 - Verantwoordelijkheden

  De beheerder is in geen geval verantwoordelijk voor falen, storingen, moeilijkheden of onderbrekingen van het functioneren van de website, waardoor de website of een van zijn functionaliteiten niet toegankelijk is. De wijze waarop u verbinding zoekt met de website is uw eigen verantwoordelijkheid. U dient zelf alle geschikte maatregelen te treffen om uw apparatuur en uw gegevens te beschermen tegen onder andere virusaanvallen op het internet. U bent bovendien zelf verantwoordelijk voor de websites en de gegevens die u op internet raadpleegt. 

De beheerder is niet aansprakelijk voor juridische procedures die tegen u worden gevoerd:

• vanwege het gebruik van de website of diensten toegankelijk via internet

• vanwege het schenden van de voorwaarden van deze privacy policy

De beheerder is niet verantwoordelijk voor enige schade die u zelf oploopt, dan wel derden of uw apparatuur oplopen als gevolg van uw verbinding met of het gebruik van de website. U zult zich onthouden van iedere actie tegen de beheerder als gevolg hiervan.

Indien de beheerder betrokken raakt bij een geschil als gevolg van uw gebruik van deze website, is hij gerechtigd alle schade die hij dientengevolge lijdt en nog zal lijden op u te verhalen.

Artikel 6 - Het verzamelen van gegevens

Uw gegevens worden verzameld door FUJIFILM IMAGING PRODUCTS & SOLUTIONS B.V. en (een) externe verwerker(s). Onder persoonsgegevens worden verstaan: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit. 

De persoonsgegevens die op de website worden verzameld worden hoofdzakelijk gebruikt door de beheerder voor het onderhouden van relaties met u en indien aan de orde voor het verwerken van uw bestellingen.

Artikel 7 - Uw rechten met betrekking tot uw gegevens

Op grond van artikel 13 lid 2 sub b AVG heeft eenieder recht op inzage van en rectificatie of wissing van zijn persoonsgegevens of beperking van de hem betreffende verwerking, alsmede het recht tegen de verwerking bezwaar te maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U kunt deze rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via follow@instax.nl.  

Ieder verzoek daartoe dient te worden vergezeld van een kopie van een geldig identiteitsbewijs, waarop u uw handtekening heeft gezet en onder vermelding van het adres waarop er met u contact kan worden opgenomen. Binnen 1 maand na het ingediende verzoek, krijgt u antwoord op uw verzoek. Afhankelijk van de complexiteit van de verzoeken en het aantal van de verzoeken kan deze termijn indien nodig met 2 maanden worden verlengd.

Artikel 8 - Verwerking van persoonsgegevens

In geval van schending van enige wet- of regelgeving, waarvan de bezoeker wordt verdacht en waarvoor de autoriteiten persoonsgegevens nodig hebben die de beheerder heeft verzameld, worden deze aan hen verstrekt na een uitdrukkelijk en gemotiveerd verzoek van die autoriteiten, waarna deze persoonsgegevens mitsdien niet meer onder de bescherming van de bepalingen van deze privacyverklaring vallen.  

Indien bepaalde informatie noodzakelijk is om toegang te krijgen tot bepaalde functionaliteiten van de website, zal de verantwoordelijke het verplichte karakter van deze informatie aangeven op het moment van het vragen van de gegevens.

Artikel 9 - Commerciële aanbiedingen

U kunt commerciële aanbiedingen krijgen van de beheerder. Indien u deze niet (meer) wenst te ontvangen, stuurt u een mail naar het volgende adres: follow@instax.nl. 

Indien u tijdens het bezoek van de website enige persoonsgegevens tegenkomt, dient u zich te onthouden van het verzamelen ervan of van enig ander ongeoorloofd gebruik alsook van iedere daad die een inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van die perso(o)n(en) oplevert. De beheerder is in geen geval verantwoordelijk in bovengenoemde situaties.

Artikel 10 - Bewaartermijn gegevens

De door de beheerder van website verzamelde gegevens worden gebruikt en bewaard voor de duur zoals deze bij wet is bepaald.  

Artikel 11 - Gebruik van cookies, traceertechnologie en sociale-mediaplug-ins

11.1. Gebruik van cookies en traceertechnologie

Onze Website(s) en App(s) kunnen gebruik maken van "Cookies" of soortgelijke technologieën (analyseprogramma's en sociale-mediadiensten). Cookies zijn tekstbestanden die door een Website(s) naar de browser van de gebruiker worden gestuurd om informatie op de apparaten van de gebruiker op te slaan. Wanneer de Website(s) wordt bezocht, wordt de informatie in het cookie gelezen door de Website(s).

11.1.1. Uw toestemming voor het gebruik van cookies

We maken een onderscheid tussen strikt noodzakelijke cookies, die nodig zijn voor de goede werking van onze Website(s), en andere cookies. Strikt noodzakelijke cookies vereisen geen toestemming. Voor andere cookies vragen we uw toestemming voordat we ze op uw apparaat plaatsen. U kunt onze website alleen gebruiken na bevestiging van uw cookie-instellingen.  

Wanneer u onze website(s) voor het eerst bezoekt, wordt er een pop-up venster getoond met onze Cookie Consent Manager. Als u op de knop "Cookieverklaring" klikt, wordt u doorgestuurd naar de detailpagina waar u een lijst met alle cookies terug kunt vinden met alle details over de cookies en de doeleinden waarvoor ze worden gebruikt. Op deze pagina kunt u het gebruik van cookies in- of uitschakelen met de schakeloptie. Houd er rekening mee dat als u geen cookies accepteert, het mogelijk is dat u bepaalde functies van onze website niet kunt gebruiken zoals bedoeld.

11.1.2. Uw cookie-voorkeuren wijzigen / uw toestemming intrekken

U kunt uw cookievoorkeuren op elk moment hier wijzigen.

U kunt het gebruik van cookies ook te allen tijde deactiveren / verwijderen via de instellingen van uw browser. Houd er rekening mee dat u in dit geval mogelijk niet volledig gebruik kunt maken van het volledige scala aan functies die door de Website(s) worden aangeboden.

11.2. Sociaal netwerk Plug-ins

Onze Website(s) en App(s) kunnen plug-ins voor sociale netwerken ("Netwerken") aanbieden. Plugins voor sociale netwerken zijn eenvoudige manieren om inhoud te delen met andere mensen via Netwerken. Wanneer u de Website(s) bezoekt, kunnen deze plug-ins mogelijk een directe verbinding tussen uw browser en de betreffende netwerken tot stand brengen. Als u met de plug-ins interageert, bijvoorbeeld bij Twitter door op "Tweet This" te klikken of bij Facebook door op de knop "I like" te klikken of een opmerking te maken, wordt de betreffende informatie direct door uw browser naar het netwerk verzonden. In sommige gevallen wordt er al informatie uitgewisseld met een netwerk wanneer u de website(s) bezoekt, ongeacht of u met de plug-ins communiceert of niet.

U kunt voorkomen dat informatie wordt gedeeld met een Netwerk door de bijbehorende Cookies niet toe te staan en/of uit te loggen van het Netwerk voordat u de Website(s) gebruikt.

Artikel 12 - Beeldmateriaal en aangeboden producten

Aan het beeldmateriaal dat behoort bij de aangeboden producten op de website kunnen geen rechten worden ontleend. 

Artikel 13 - Toepasselijk recht

Op deze voorwaarden is Nederlands Recht van toepassing. De rechtbank van de vestigingsplaats van de beheerder is exclusief bevoegd bij eventuele geschillen omtrent deze voorwaarden, behoudens wanneer hierop een wettelijke uitzondering van toepassing is.  

Artikel 14 - Contact

Voor vragen, productinformatie of informatie over de website zelf, kunt u zich richten tot: instax , follow@instax.nl.